Osteopati är den ursprungliga och
optimala formen inom manuell medicin

Kraniell Osteopati

Det var William G. Sutherland som 1939 tillkännagav upptäckten av en aspekt av den mänskliga fysiologin, som han kallade den primära respiratoriska mekanismen, och även en metod för att påverka den som kom att kallas Cranial Osteopathy eller Osteopathy in the Cranial Field.

Sutherland arbetade på denna teori i många år för att vara säker på att den var riktig innan han offentliggjorde sina fynd. Trots detta mötte han stort motstånd och det var bara ett fåtal osteopater som accepterade hans teorier. Sutherlands upptäckt var att det centrala nervsystemet och därtill kopplade strukturer befann sig i ständig rytmisk rörelse och att denna rörelse var en viktig faktor – kanske den allra viktigaste – för människans liv och hälsa. Han särskilde fem komponenter i denna mekanism:

  • Rörelser i fogarna mellan skallbenen
  • Expansion och kontraktion av hjärnans hemisfärer
  • Rörelser i hinnorna som omger hjärnan och ryggmärgen
  • En pulsation i cerebrospinalvätskan som omger hjärnan och ryggmärgen
  • Ofrivilliga minimala rörelser i korsbenet

Sutherland tyckte att den rytmiska utvidgningen och sammandragningen i detta system påminde om andning, och då den försiggick i de allra viktigaste organen kallade han den ”primär respiration” för att markera dess betydelse och skilja den från den ”sekundära respirationen” det vill säga de välbekanta rörelserna i bröstkorg, lungor och diafragma som förknippas med den vanliga andningen. Han antog att en intakt, fri rörelse i den primära respiratoriska mekanismen var en grundförutsättning för hälsa. Varje form av störning i denna mekanism kunde ge upphov till sjukdom, eftersom det centrala nervsystemet styr alla andra organ.

Det är först på senare år som forskare vid fakulteten för osteopatisk medicin vid Michigan State University har kunnat bekräfta Sutherlands teori med hjälp av röntgenfilmer av levande människors skallben, som visar denna kranialrörelse. Dessa rörelser kan mätas med känsliga instrument.

En osteopat har detaljerad kunskap om kroppens uppbyggnad (anatomi) och funktion (fysiologi), och hur allt fysiskt samverkar med varandra. All kroppens vävnad har cirkulerande vätska som bl.a. transportererar näring till alla celler transporterar bort slaggprodukter (rest/skräp). All kroppens vätsketransporter skapar rörelse inuti kroppen, på cellnivå. All levande vävnad har en direkt relation med kroppens vätska/rörelse. Tidigare har man sagt att denna vätskemängd är ca 65-70% av kroppsvikten.

Nya studier säger att denna är ända upp till 95%!!

Inom medicin definieras en levande vävnad som att det existerar vätskecirkulation. Det finns en s.k. originalrörelse som innebär att kroppens vätsketransporter kan fortlöpa utan problem. Och vävnadsrörelse kan uttrycka sin ursprungliga originalrörelse. När kroppen får en obalans så som ett kroppsligt symtom eller emotionella svårigheter så reagerar hjärnan – nervsystemet och kroppens biokemi. Det blir en påföljd att kroppens vävnad och vätska får en störning som leder till att denna samverkan störs. Detta kan uttryckas i form av muskelspänningar – ledinflammation – eller kanske en överbelastad lever m.m.

En osteopat som arbetar med Kraniell Osteopati vet hur all kroppens vävnad uttrycker sina originalrörelser och hur de samverkar. De kan tolka en vävnadsstörning, alltså en vävnad som inte rör sig optimalt. När osteopaten konstaterar en vätske- och vävnadsstörning så kan han/hon med oerhört lätt beröring stimulera små olika nervreceptorer (mottagare) som står i direkt förbindelse med hjärnan via centrala nervsystemet. Hjärnan kommer omgående göra en tolkning av det som sker, en ökad cirkulation till det påverkade området som leder till en borttransport av eventuella slaggprodukter från området och vävnaden strävar efter gynnsammare förhållande så att spänning upphör och friare rörelse återställs.

Under denna process sker simultant en blodcirkulär, neurologisk, lymfatisk och biokemisk reaktion för att återställa kroppsvävnadernas originalrörelse. I slutet av denna terapeutiska process så reagerar samma nervreceptorer som skickar signaler till hjärnan, och den tolkar sin ”nya” information som att störningen har minskat eller försvunnit. Personen kommer då känna en förbättring i sitt hälsotillstånd. Detta brukar ge minskad smärta/värk.

En behandling påverkar nervsystemet och på så sätt kroppens samtliga funktioner

Vid en behandling med Cranial Osteopathy utgår oftast osteopaten från hjärnan och ryggmärgen, vilka utgör det centrala nervsystemet (CNS), och som har en cirkulerande vätska som heter cerebrospinalvätska (hjärn-ryggmärgsvätska). Denna vätska ger näring till alla 100 miljarder nervceller i CNS. En osteopat kan tolka dessa mycket små subtila tryckförändringar som sker då denna vätska flödar genom olika hjärnhinnor varav den yttersta fäster på kraniet, alla ryggkotor och korsbenet (sacrum). En osteopat kan därför terapeutiskt påverka nervsystemet och på så sätt hela kroppen/människan.
En osteopat lär sig denna metod under sin grundutbildning på 5 år. Sedan kan han/hon välja att lära sig mer genom att gå vidareutbildning som kan sträcka sig över flera år till.

Jag har själv gått i James Jealous lära som bygger på Dr. Sutherlands senare teorier och kallas ”a Biodynamic view of Cranial Osteopathy” och sträcker sig över 8 år. Det krävs ett års praktik mellan varje fas/steg i utbildningen.

Mentala och emotionella tillstånd

Vårt system/vår kropp kommer att påverkas negativt och fysiska reaktioner uppstår även då vi råkar ut för negativa emotionella upplevelser, och vi har svårt att känna tillit, hopp och glädje. Vid dessa situationer har kroppen hamnat i en emotionell stagnation så som oro, rädsla, ångest m.m. Ofta upplevs efter behandling positiv respons såsom en lugn känsla, god sömn, lägre stressnivå, mindre värk m.m. Om en person haft symtom eller besvärligt under en längre tid, kanske månader eller t.o.m. år som medfört många och långvariga emotionella stagnationer så kan det initialt (till en början) då man behandlar upplevas som en process av ökad oro och ängslan, och kanske något ökad värk. Denna situation är normal, terapeutisk sund och bra, helt ofarlig och ytterst tillfällig.

Alla dessa eventuella reaktioner är kroppens sätt att skapa en nödvändig förändring. Som på sikt leder till förbättring genom självläkning.

Biodynamic view

Allt eftersom åren gick och Dr. Sutherland blev äldre upptäckte han nya saker och hans tidigare förklaringsmodeller övergick mer och mer till att förklara vad han faktiskt KÄNDE då han jobbade med Osteopathy in the Cranial field. Detta har osteopaten James Jealous tagit fasta på och utvecklat. Denna oerhört inkännande metod innebär ytterligare en dimension i behandlingssituationen. Man når om än ännu djupare in i patientens fysiologi och kan på så sätt påverka självläkningen.

Jag vill börja med att beskriva de fundamentala energikrafter en osteopat som arbetar med Osteopathy in the Cranial field använder sig av terapeutiskt för att skapa balans och hälsa.

Den embryologiska (skapelsens) energikraft

Människans skapelse i sin ”nya” form börjar med att spermien och ägget förenas. Uttrycket för denna form innehåller krafter av att vilja och sträva efter överlevnad, anpassa sig i sin miljö, samarbeta för celldelning och växandet av embryot och fostret, specialiserade celler men som ändå fungerar i en helhet.

Denna kraft- energiform existerar i en konstant rytm, och dess polaritet (motpoler) i all dess kraft är essentiell och upphör aldrig att existera. Den ändrar enbart form när fostret växer till sin fullständiga unika form – människan.

Precis i samma ögonblick som ägget och spermien förenas har denna energikraft en strävan att överleva, och för denna möjlighet att överleva måste celler gå ihop och samarbeta och specialisera sig. Denna strävan fortsätter genom hela livet.

Denna ursprungsform av energi skapar vår skapelse. Denna exakt samma energikraft har också en möjlighet genom sin strävan efter överlevnad kunna skydda, fighta, reparera osv. Denna strävan tas från exakt samma energiform och skapar den nödvändiga förändringen, men denna exakt samma energikraft kan också driva till förändring som kan leda till ohälsa, stagnation, sjukdom, skada, sammandragning av vävnad mm. Det är endast formen som ändras fysiologiskt, biokemiskt och neurologiskt.

Osteopater som arbetar med Osteopathy in the Cranial field assisterar med sina händer i ett terapeutiskt syfte för att återställa balansen. Denna strävan efter balans är exakt samma energikraft som ursprungligen finns i vår skapelse. Därför använder vi oss av samma energikraft för att återställa balans och hälsa där polaritetskrafter hittar sitt ursprung och sitt rätta spänningsläge. Hälsa har skapats i vår skapelse – människan.

Osteopat Stockholm - Sutherland - Osteopati